Algemene voorwaarden

Stichting Reanimatieonderwijs.nl

Artikel 1:

1.1              Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stichtingreanimatieonderwijs.nl, gevestigd te Noord-Scharwoude, Spoorstraat 20, 1723ND, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van reanimatiecursus, leergangen en alle andere vormen van opleidingen, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “cursus”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stichting Reanimatieonderwijs .nl (hierna te noemen 'de Stichting')

1.2              BLS/AED: Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie. Beoordelen van een bewusteloos slachtoffer, toepassen van borstcompressie en beademing en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.

1.3              Nederlandse Reanimatie Raad (NRR): Opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA) deze zorgt voor de toepassing van Europese richtlijnen aan de standaarden die in Nederland van toepassing zijn.

1.4              Cursus Organisator: De Stichting kan als cursusorganisator een Reanimatietraining verzorgen en is erkend door NRR en ERC (Europese Reanimatie Raad).

1.5              Instructeur: De Stichting maakt alleen gebruik van instructeurs die door de NRR en ERC erkend zijn en werkzaam in de spoedeisende hulpverlening. U krijgt alleen een cursus aangeboden door instructeurs met praktijkervaring.

1.6              Certificaat: Indien de instructeur en positieve beoordeling geeft aan de cursist zal de Stichting een certificaat verstrekken van de ERC/NRR.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1     Voor registratie bij het ERC en certificering zijn persoonlijke gegevens nodig. Deze zullen uitsluitend voor registratie in het ERC gebruikt worden. de Stichting zal u t.z.t. benaderen voor eventuele herhalingscursussen. Indien dit niet gewenst is kan dit schriftelijk aangegeven worden en zal de Stichting u niet meer benaderen m.b.t. herhalingscursussen.

2.2     Gegevens t.b.v. certificering zijn Naam, Adres en Woonplaats, geboortedatum, -plaats en telefoonnummer. Uniek e-mailadres. Deze gegevens dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus bekend te zijn bij de Stichting

2.3     De cursus wordt in groepsverband gegeven, afhankelijk van het soort cursus, met een minimale bezetting van 4 (tenzij anders overeengekomen) en een maximale bezetting van 6 cursisten per instructeur. Maximaal 12 personen met 2 instructeurs per cursus.

 

Artikel 3: Betalingen en overeenkomsten

3.1              In de webshop gaan de betalingen via iDeal en worden geregeld door mollie.com. Mollie is het bedrijf dat wij gebruiken voor de betaaldienst tussen u en onze bank. Na afloop van de cursus sturen wij de factuur van de cursus digitaal naar het door u opgegeven e-mail adres. Bij uitzondering kunt u gebruik maken van de optie 'overschrijving' indien u NIET beschik over de mogelijkheid om elektronisch te betalen. De factuur, met daarin de betaalgegevens, krijgt u per e-mail toegestuurd door de penningmeester van de Stichting.

3.2              Cursussen zullen uitsluitend gegeven worden volgens het NRR/ERC cursusregelement.

3.3              Voor bedrijven: Indien minder deelnemers dan het gestelde minimum, aan het soort cursus deelnemen, worden kosten voor het minimum aantal deelnemers in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3.4              De Stichting zorgt voor de benodigde cursusmaterialen/middelen, deze worden zo nodig tijdig op de cursuslocatie af geleverd/ aan instructeur meegegeven.

3.5              Cursusgelden dienen 21 dagen voor aanvang van de cursus te zijn gestort op rekening van de Stichting (Rekeningnummer vermelden) tenzij anders overeengekomen.

3.6              De Stichting zal uitsluitend na schriftelijke, of mondelinge bevestiging van de opdracht of bespreking van de reanimatietraining en nadat de cursusdata zijn vastgesteld, de opdrachtgever een factuur sturen met de totale kosten van de opdracht. De factuur dient binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

3.7              Bij betaling van de factuur, verklaart en bevestigt u deze voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

3.8             Wanneer de reanimatiecursus wordt gegeven binnen een straal van 20 kilometer van het verzorgingsgebied zullen er geen extra reiskosten in rekening worden gebracht. Buiten het verzorgingsgebied zullen reiskosten in rekening gebracht worden tenzij anders vooraf overeengekomen. Reiskosten zijn €0.28 cent per gereden kilometer. Indien er extra reiskosten in rekening worden gebracht zult u hierover vooraf in kennis worden gesteld. 

 

Artikel 4: Cursus annulering

4.1     De Stichting heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig aan de Stichting betaalde bedrag.

4.2     Annuleren kan vrij tot 15 dagen voor aanvang van de cursusdatum, kosten zullen worden terugbetaald, indien lesboek al bezorgd is op adres van opdrachtgever/deelnemer zullen deze kosten worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag.

4.3     Annulering 14 Dagen tot 72 uur voor cursusdatum zal de Stichting 13.00 euro annuleringskosten (per cursist) in rekening brengen, indien lesboek al bezorgd is op adres van opdrachtgever/deelnemer zullen tevens deze kosten worden ingehouden van het reeds betaalde bedrag.

4.4     Annulering 72 uur voor aanvang van cursus, of afwezigheid, is de opdrachtgever/deelnemer het totale cursusbedrag verschuldigd aan de Stichting

4.5     De Stichting kan bij overmacht altijd een ander besluit nemen dan m.b.t. artikel 4.3 en 4.4.

4.6     Indien de betaling niet ontvangen is, voor aanvang van de cursus, kan de cursus worden geannuleerd door de Stichting en worden annuleringskosten in rekening gebracht zoals omschreven in artikel 4.3

4.7     Mochten deelnemers, om welke redenen dan ook, niet verder deelnemen aan de reanimatietraining zullen alle afgesproken kosten voor de deelnemer/opdrachtgever zijn.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid / cursuslocatie

5.1     Deelname aan een reanimatietraining is voor risico van de deelnemer, de Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan tijdens de training.

5.2     De Stichting stelt de volgende eisen aan de cursuslocatie. Opdrachtgever stelt een geschikte ruimte beschikbaar. Aanwezigheid van Beamer en projectiescherm kan altijd in overleg met de Stichting gerealiseerd worden indien afwezig. De Stichting kan beoordeling cursuslocatie noodzakelijk achten voor de cursus gegeven kan worden.

 

Artikel 6: Kwaliteit

6.1     De Stichting doet er alles aan om de kwaliteit van haar cursussen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot de Stichting. Verder zullen alle deelnemers worden gevraagd om een ERC (European Resuscitation Council) evaluatieformulier in te vullen, resultaten zullen worden bestudeerd zodat de cursus verbeterd kan worden en actie kan worden ondernomen bij eventuele tekortkomingen.

6.2     De Stichting staat te allen tijde een eventueel cursusbezoek van de NRR en ERC toe, dit om de kwaliteit hoog te houden en aanbevelingen te overwegen en vakkundig te implementeren.

 

Artikel 7: Verzekering

 

7.1     Kosten voor een reanimatiecursus worden in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Deelnemers die een reanimatiecursus volgen ontvangen een geldig certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad.

7.2     De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het declareren van de cursuskosten. In veel gevallen is er een maximale vergoeding voor alle preventiecursussen samen.

7.3     In het overzicht vergoeding zorgverzekeraar staan welke zorgverzekeraars de cursus vergoeden uit de aanvullende verzekering. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De deelnemer dient zelf vooraf zijn/haar polisvoorwaarden te controleren om zeker te zijn van een vergoeding.

7.4     Reanimatiecursussen vallen onder preventiecursussen.

Artikel 8: Niet commerciële instellingen en commerciële instellingen

8.1     Onder niet commerciële instellingen vallen alle organisaties die een non-profit organisatie zijn ter ondersteuning van private en publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden. Voorbeelden zijn: Verenigingen, onderwijsinstellingen etc.

8.2     Commerciële instellingen zijn alle instellingen die niet een non-profit organisatie zijn.

8.3     U kunt altijd een verzoek doen bij Stichting Reanimatieonderwijs.nl om te kijken of uw organisatie een artikel 8.1 of 8.2 organisatie is. Bij verschil van inzicht is het stichtingsbestuur bevoegd hier en definitieve uitspraak over te doen. 

 

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein